وزارت امور خارجه گینه
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
بیمارستان بانک ملی
بیمارستان بانک ملی
دی ۲۴, ۱۳۹۷

پروژه ایران مال

 

پروژه ایران مال
آنالیز و برآورد 100%
روند تهیه قطعات و تجهیزات پروژه 70%
پیاده سازی پروژه 60%
میزان پیشرفت کلی پروژه 60%